14. likvidace skládky PDF Tisk Email

 

Vážené sestry a bratři, příznivci Sokola a uživatelé sokolovny, vážení spoluobčané

Velkopopovický Sokol po letech kousl do kyselého jablka a započal s finální úpravou našich pozemků (p.č.37/13) na severní straně sokolovny prvním a nejzásadnějším krokem, likvidací černé skládky za kotelnou. Tomu předcházelo zbudování splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace na severní straně sokolovny, likvidace staré kovové žumpy a přeložka vodovodního potrubí ze studny. Už výkopové práce během instalace uvedených sítí odkryly neblahé dědictví minulosti, skládky odpadků všeho druhu. Jednoduše řečeno, jak se někde okolo sokolovny objevila vhodná jáma, v jednom z mnoha případů například torzo staré zděné žumpy z dvacátých let min. století, vždy se našel někdo kdo ji ochotně a bez otálení zasypal. Totéž platilo pro různá převážně hustým křovím maskovaná místa, prostě taková, co nejsou na očích. Nic proti tomu, kdyby ovšem onen zásyp tvořila zemina a ne odpadky. Ve složení odpadu tak bylo možné identifikovat ledasjakou dílčí ,,opravu“  sokolovny  ze šedesátých až osmdesátých let minulého století jako elektroinstalační Al kabely, stavební suť, zbytky vodoinstalačního materiálu, všudypřítomné eternitové šablony a vlnité desky, ale také běžný domovní a hospodský odpad včetně současného hitu pet lahví, pneumatiky i části karoserií aut a především popel, popel a zase popel. Domnívat se, že za tuto mnoho desetiletí hromaděnou spoušť si může TJ Sokol ve své dnešní podobě sám, by bylo úsměvné. Dokazují to následující fakta z historie.

-4.2.1953 byla zrušena sokolská jednota ve Velkých Popovicích a převedena, cituji z kroniky,,na základnu ROH, v našem případě na DSO Slavoj Velké Popovice“. K této události je v kronice stylová ilustrace znaku České obce sokolské přeškrtnutého žerdí praporu ROH. Pro úplnost je dlužno dodat že soupis a předání veškerého sokolského majetku do rukou ROH, potažmo DSO Slavoj Velké Popovice, bylo provedeno do 31.3.1953.

-V roce 1991-1992 Župa Jana Podlipného a především nově ustavený výbor TJ Sokol Velké Popovice uplatnil u TJ Slavoj restituční nárok na sokolovnu a své pozemky. Obnovil tak po bezmála čtyřiceti letech správu svého majetku. Katastrofální stav sokolovny v okamžiku předání na stránkách Velkopovického zpravodaje mnohokrát ve svých článcích zmínil bratr Zdeněk Petřík, nemá cenu to tedy dále podrobně rozebírat.

-počínaje rokem 2000 je sokolovna vytápěna plynem a vlastní komunální odpad naše jednota likviduje běžným způsobem už od převzetí sokolovny z rukou f. Metropolis. Tedy tzv. filmařů, kteří měli celou budovu v pronájmu v letech 1993-1997.

Domáhat se ovšem odstranění této ekologické zátěže ze svých pozemků na náklady někoho jiného, přesněji nástupců těch, kteří v minulosti masivní hromadění odpadků dopustili, by s největší pravděpodobností nikam nevedlo. Samozřejmě krom neplodných debat na téma kdo za to vlastně může a především, kdo to zaplatí. O to více oceňujeme přístup Obce Velké Popovice, která, i když ji k tomu nic nenutilo, pomohla významně s likvidací oné skládky. Nechala na vlastní náklady odvézt celkem šest velkoobjemových kontejnerů odpadu firmou Marius Pedersen a ulehčila nám ve finanční náročnosti celé akce. Ostatní náklady nesl TJ Sokol Velké Popovice sám. Šlo především o odstranění náletů a křovin z prostoru skládky, které bylo nutno stihnout do konce období vegetačního klidu, dokončení poslední části dešťové kanalizace a ruční zemní i úklidové práce v celém dotčeném prostoru. Nemalou položkou byl také nájem techniky od Drobné provozovny a dovoz krycí zeminy. Závěrečná rekapitulace celé akce je následující, skládka je zlikvidována, celý prostor je překryt podkladní zeminou a na parkovišti před sokolovnou je slušná hromada větví, která udělá radost především dětem v poslední dubnový večer, na tzv. čarodějnice nebo chcete li Valpružinu či Filipojakubskou noc. Zbývá nám finálně překrýt podklad kvalitnější zeminou, zasít trávník a k likvidaci odvézt odstraněné pařezy. Samozřejmě, až si na to TJ Sokol vydělá. Veškerou fotodokumentaci k výše uvedenému najdete na www.sokolvelkepopovice.cz v rubrice fotogalerie.

Kamil Šibrava starosta TJ Sokol Velké Popovice